Project Day 2019

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ Project Day 2019 เพื่อแข่งขันและแสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จาก 10 ภาควิชา โดยแต่ละภาควิชาจะคัดเลือกสุดยอดผลงานนักศึกษามานำเสนอ ณ อาคารเรียนรวม 4 อาคารเรียนรวม 5 อาคารวิศวกรรมเคมี และอาคารวิศววัฒนะ โดยมีจำนวนผลงานนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมาแสดงจำนวนมาก โดยมี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษา ในการนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ โดย ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การจัดโครงการ Project Day 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและในระดับนานาชาติต่อไป

dav

Categories: ข่าวสาร