รายละเอียดทุน1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท2.หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้รับทุนต้องทำงานกับ บจก.โซโนม่า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน โดยได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 20,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 42. มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.503. มีความประพฤติดี โดยผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา4. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืมของรัฐบาล5. พร้อมปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนสนับสนุนของบริษัท6. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง หลักฐานประกอบการสมัคร1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง3. สำเนาบัตรนักศึกษา4. สำเนาผลการเรียนสะสม ชั้นปีที่ 1-3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา5. สำเนาสมุดธนาคารที่มีชื่อบัญชีของนักศึกษา ขั้นตอนและวิธีการส่งใบสมัคร1. กรอกเอกสารการสมัครในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนโดยละเอียด     - แบบคำขอรับทุนการศึกษา https://kmutt.me/jaAZ5xz2. ส่งเอกสารรับสมัครทุนได้ที่ https://kmutt.me/Q1vnm0N กำหนดการรับสมัครทุน “ต้นกล้าโซโนม่า” วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2567คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ …
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) วิธีการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล: jiraporn.som@kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป” กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาฯ จะแจ้งผลและติดต่อกลับเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9135 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณเขมทัต บัลลพ์วานิช คุณวีนีนีซ สุโกศล คุณนิกข์ ชาติวัฒนศิริ คุณมนตรี ทิพย์ยอและ คุณธมลวรรณ อังคณาสาร คุณกานต์ชนก คงสวัสดิ์ และคุณวนิดา สระกระโทก จากบริษัท ไทยชิมิสึ จำกัด ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduce about Thai Shimizu Co., Ltd.” ที่มีเนื้อหากี่ยวกับการบริหารการก่อสร้างและการรับเหมาก่อสร้าง (การก่อสร้างโรงงาน/ คลังสินค้า/ อาคารสูง/ ศูนย์ข้อมูล (Data Center)) ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 60 คน ณ ห้อง C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Bojan Durin และ Assistant Professor Nikola Kranjcic จาก University North Croatia ประเทศโครเอเชีย มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยาย เรื่อง Transcontinental Exchange: Enhaning Academic Mobility Through Erasmus+ แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 130 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 ห้อง 1103
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณมนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา (ศิษย์เก่าโยธารุ่นที่ 34) ผู้เขียน ที่มอบหนังสือ “การออกแบบสะพาน” (Bridge Design) ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่น จากการประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งได้มอบให้แก่ภาควิชาฯจำนวน 200 เล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
Read More

อบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมดจัดการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” PDU 6 หน่วยวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การออกแบบฐานราก” PDU 6 หน่วย วิทยากรให้เกียรติมาบรรยายรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุประธานกรรมการคุณวรพจน์ เพชรเกตุกรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัดลิงก์เข้าฟังการบรรยาย https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551
Read More

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษารายวิชา CVE483 Water Resources Development ในภาคการศึกษาที่ 2/2566  ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง ของงานชลประทาน ระบบคลองส่งน้ำ การระบายน้ำและอาคารในคลองชลประทาน รวมถึงสมดุลและการเปลี่ยนแปลงสภาพแม่น้ำตามธรรมชาติ การควบคุมรักษาสภาพน้ำและการเรียนรู้วิธีการจัดการพัฒนาโครงการสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณรณลักษมิ์ เหมนิธิ และ คุณอิฏฐ์ อภิชาตบุตร์ จาก บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “The Future of Rails” ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ข้อจำกัดและความซับซ้อนของการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตเมือง แนวคิดการจัดการและเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทั้งก่อนและระหว่างก่อสร้าง ขั้นตอนการวางแผน การจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 20 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์“ ให้นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ และสามารนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างได้ ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การดูแลและเก็บรักษาวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงดัด การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงเฉือน การคำนึงถึงรอยร้าว การคำนึงถึงการแอ่นตัว การล้า การคืบ และระยะฝังยึด โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2
Read More