ทุนการศึกษา Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ทุนการศึกษา

📢📢ประชาสัมพันธ์ทุนรอบสุดท้าย☄️☄️☄️ ❗️ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา สำหรับรองรับการศึกษาจากระยะไกล❗️ 🔰มจธ. จะช่วยเหลือนักศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสม จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสียตนเองเรียนมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เห็นควรได้รับพิจารณาสูงสุด เดือนละสูงสุด 4,000 บาท 🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทุกระดับการศึกษาของ มจธ. 2. ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3. ต้องแสดงข้อมูลความจำเป็นประกอบการพิจารณาเพื่อรับทุน 📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 🤍 (นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศทุนล่าสุด https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/tuncovid8121064.pdf จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนนี้ในภาคการศึกษา 1/2564 ได้อีก) 📌หมดเขตรับสมัครรอบที่ 3.2 🔥🔥🔥รอบสุดท้ายของภาคการศึกษา 1/2546 🔥🔥🔥วันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64 เวลา 16:30น. 📌
Read More

มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงปัจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarships2564 . สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 0-2470-8097
Read More

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 8 เรียบร้อยแล้ว ดังประกาศที่แนบมาด้วย ให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุน นำส่งเอกสารประกอบการเบิกเงิน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม ก.ค.18 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านช่องทาง http://bit.ly/SFA_AC ภายในวันที่ 15 ต.ค.64 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่8)
Read More

ทุนการศึกษาบริษัทเอจีซี แฟลทกลาส ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 12,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จํานวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ เป็นเยาวชนตัวอย่าง ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaifstt.org/index2
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครทุนและฟอร์มใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/19R6T42yGtu4rCToZq3Uw8HqIt1m_XORa นักศึกษาสามารถส่งไฟล์แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ Portable Document Format (PDF) จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 MB กรุณา Merge & Combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและ อัพโหลดได้ที่ลิงก์รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forms.gle/iQGwBVYDWxLcenzV7 เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่ง: แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ได้ตั้งแค่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.
Read More

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2564 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 (ในปีการศึกษา 2564) ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 2. ศึกษาในคณะและสาขาวิชา ดังนี้ 2.1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 2.2. คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ 2.3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป 4. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 6. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ 7.…
Read More

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด ลักษณะการจ้างงาน ต้องเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work from Home) เท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับ งานการค้า งานทดสอบ งานบริการอุตสาหกรรม งานที่ปรึกษา ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ และกลุ่มวิจัย โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้ ซึ่งผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า และสามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้รวมทั้งต้องส่งรายงานการทำงาน Work from Home ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมเอกสารรายงานการปฏิบัติงานในทุกเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุน Applied Learning…
Read More