ทุนการศึกษา Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ทุนการศึกษา

การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดในเอกสารแนบ2. ศึกษาในชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาในชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี)3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.754. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์5. สามารถเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเข้ารับการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครให้ดำเนินการกรอกข้อมูลสมัครและแนบไฟล์เอกสารตามขั้นตอนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 ประกาศทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563 สาขาประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563
Read More

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 บริษัท โซโนม่า จำกัด โดยคุณอัครพล เอื้ออารักษ์ (กรรมการผู้จัดการ) และคุณณัฐพล นิมิตยงสกุล (รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ) ทำการมอบทุนการศึกษาโครงการ Sonoma Talent Scholarship ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000. บาท รวมมูลค่า 100,000. บาท ให้แก่ นายรัฐภูมิ ตั้งภูมิจิต และนายธนพล พับขำ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ทุนการศึกษานี้ มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาให้แก่ทางบริษัทฯ ภาควิชาฯ จึงขอขอบคุณบริษัทฯมา ณ โอกาสนี้ด้วย
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และเจ้าหน้าที่เข้าพบและขอบคุณ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คุณไพรัช  เล้าประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด และ คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ที่บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอบคุณมา ณ ที่นี้
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ50,000. บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ นายเจตนิพัท์ วงส์อภัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 และนายสนั่น พิรุณจินดา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย
Read More

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (ITCE) ที่ได้รับทุน ITCE Platinum และทุน ITCE Outstanding Achievement ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับมอบทุน ITCE Platinum แบบเต็มรูปแบบ จะได้รับทุนการศึกษาละ 53,500 บาท ส่วนทุน ITCE Platinum แบบบางส่วนจะได้รับ ทุนการศึกษาทุนละ 26,750 บาท และทุน ITCE Outstanding Achievement ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4
Read More

อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณประเสริฐ วัฒนพงศ์กิติต กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิประภัสสร”ให้แก่ นักศึกษาที่มี ความประพฤติดี เรียนดี คั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน มูลค่า 270,000 บาท ได้แก่ นาย ณัฐนนท์ บิตุเรศ นายจิตบุณย์ สัคคะนายก และนายชัยวัฒน์ แสนบุญส่ง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ และมีการมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้แก่ทางบริษัท โดย รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ เป็นผู้มอบของที่ระลึกในครั้งนี้
Read More

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศไทย ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป 4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 5. มีความประพฤติดี  และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 เอกสารประกอบข่าว > ระเบียบการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561 > ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561 > โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561
Read More

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 25,000. บาท ให้แก่ นายปิยะวัฒน์ สิทธินามสุวรรณ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาให้แก่ทางบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย
Read More

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ขอมอบ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ชั้นปีที่ 3 คุณสมบัติเป็นนักศึกษาเรียนดี ที่มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-2 ไม่ต่ากว่า 2.70 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา (ให้ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาจนจบการศึกษาชั้นปีที่4) ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามรายละเอียดลิ้งค์คลิก >> รายละเอียดการรับสมัครทุนต้นกล้าพฤกษา ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้ แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มจธ.: https://drive.google.com/open?id=1eoD9Pz4dAWgYaaCVCbtO-YcaMMVDOS12 (MS Word)  **ขอรับเอกสารเฉพาะที่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนลงในไฟล์และสั่งพิมพ์เท่านั้น ไม่ขอรับเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ) ใบรับรองความประพฤติ https://drive.google.com/open?id=1oCFydzETTpO2yfoElAjh-dUQLvqD8YYJ ผลการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดให้พิมพ์ออกจากระบบ New ACIS หรือสำเนาTranscript ที่สำนักงานทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับสำเนาให้ระบุ "ใช้สำหรับสมัครเพื่อขอรับทุนต้นกล้าพฤกษาเท่านั้น" ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ส่งเอกสารได้ที่: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับ “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” มูลค่า ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายภูวฤทธิ ชัยสงครามและนางสาวสิริมน สิมาธรรมชัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
Read More