admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 3 of 44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณ คุณฐิติพร หงษา คุณฉัตรณรงค์ บุญเพ็ชรัตน์ จากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณรณลักษณ์ เหมนิธิ คุณอิฏฐ์ อภิชาตบุตร์ จาก บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering ครั้งที่ 1ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
Read More

ประกาศรับสมัคร “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดทุน 1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท 2.หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้รับทุนต้องทำงานกับ บจก.โซโนม่า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน โดยได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 20,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2. มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีความประพฤติดี โดยผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา 4. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืมของรัฐบาล 5. พร้อมปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนสนับสนุนของบริษัท 6. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง หลักฐานประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรนักศึกษา 4. สำเนาผลการเรียนสะสม…
Read More

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปีนี้ คุณตวงพร ชินณะราศรี บุคลากรจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ในการนี้ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. และ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย
Read More

สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ร่วมกับ Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) จัดบรรยายพิเศษ “การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้จากการโครงการทำเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเหมืองหงสา ประเทศลาวในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.00น. ถึง 16.00น.
Read More

On March 28, 2023 Dr.Pablo S. Crespo Jr. (President of University of Antiques), Dr.Joselito F. Villaruz (President of West Visayas State University) and Dr.Renante A. Egcas (President of Northern Negros State College of Science and Technology), and Ms.Jennifer Montero (Regional Manager of Camosun College) and colleagues from Philippines, have come to Department of Civil Engineering, KMUTT to discuss partnership in terms of collaborations and have…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ นายช่างสัญญา ถิรขจรวงศ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร สายงานธุรกิจก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน และ นายช่างวรพันธุ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ และผู้จัดการงานวิศวกรรม และเทคนิค โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ สัญญาที่ 5   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “การก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินในเขตเมือง” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม ข้อจำกัดและความซับซ้อนของการก่อสร้างในเขตเมือง แนวคิดการจัดการและเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทั้งก่อนและระหว่างก่อสร้าง ขั้นตอนการวางแผน การจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ ดร. นเรนทร ยิ่งยงรัตนกุล  บริษัท Oriental Consultants Global ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “ข้อพิจารณา และการออกแบบระบบระบายอากาศและระบบสนับสนุนงานอุโมงค์” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดการระบายอากาศกับแนวคิดการจัดการเหตุฉุกเฉิน ระบบทางเลือก ขั้นตอนการวางแผน ข้อพิจารณา วิธีทางเลือก การพิจารณาเลือก
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด “โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมโยธา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 2" เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และร่วมกันทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชมและสังคม ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน
Read More