วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรม โซ แบงคอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์และปรากฏสู่สาธารณะจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ รศ. ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น ประเภทรางวัลดาวรุ่ง และคุณตวงพร ชินณะราศรี เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานักศึกษาดีเด่น ประเภทรางวัลผู้ทรงคุณค่า ภาควิชาฯ จึงขอแสดงความยินดีกับบุคลกรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
Read More

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 27 คน จาก Notre Dame of Dadiangas University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมตามห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณีและห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาได้สอบถามข้อมูลต่างๆ โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง
Read More

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำและกำหนดการยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาผ่านระบบ New ACIS ประจำปีการศึกษาที่ 2566 สำหรับนักศึกาาทุกระดับ รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ 13/2566 เรื่อง รับสมัครทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 สามารถโหลดเอกสาร ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1Jln_G9ctg0O8N-8ihnwWrnCYGLKl9NlI?fbclid=IwAR0AWyBdCv5TIJmSOWmvGW0fok0O7DioM-XE3tuCIffhxoffFEceMP8HPYQ
Read More

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Professor Rafat  Senior Professor of Civil Engineering Thapar Institute of Engineering & Technology (Deemed University), Patiala, INDIA มาบรรยาย หัวข้อ“Sustainable Materials for Modern Concrete: Role and Applications” แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนักศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา อาจารย์จากต่างสถาบันและผู้สนใจ จำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202
Read More

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาจารย์จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จำนวน 87 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี และห้องปฏิบัติการคอนกรีต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง ดูรูปภาพเพิ่มเติม
Read More

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.โยธา ชั้นปีที่ 2-4 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – หมดเขตรับสมัคร พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดใบสมัครและคุณสมบัติ: (Link) ลิงก์ส่งใบสมัคร https://forms.gle/RjHCEyyn4CKXwTVW8 หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครขอรับทุน (วิธีแนบรูปถ่ายในไฟล์ PDF ให้ นศ.บันทึกรูปตนเองจาก NewACIS) จากนั้น กด Add image ในไฟล์ PDF 2. ขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ผ่าน Mod Link ด้วยตนเอง: https://regis.kmutt.ac.th/web/ModLink/ หรือ https://www.facebook.com/KMUTT/posts/10157088285573581/ 3. แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ NewACIS: Export จากระบบหรือ CapturePageได้ (ถ้ามี) 4. ใบรับรองของอ.ที่ปรึกษาหน้าสุดท้าย ให้ นศ. กรอกเพียง 2 บรรทัดแรก และยังไม่ต้องเสนอ อ.ที่ปรึกษาลงนาม 5. เอกสารทุกฉบับสามารถลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ – พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงในไฟล์สำเนาบัตร นศ. “ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง” 6.Merge &…
Read More

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับ Ms. Gwendolyn Cardno อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในงานมอบหนังสือแสดงความยินดีและเข็มมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา แก่ผู้รับทุน Fulbright ประจำปี 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนที่ผู้รับทุนชาวไทยจากทั่วประเทศจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 นี้ รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็น 1 ในผู้ที่ได้รับทุนนี้ เพื่อไปปฏิบัติการวิจัยด้าน Factors Influencing Public Intention to Use Shared Mobility Services in Bangkok, Thailand ณ Center for Transportation Research, The University of Texas at Austin ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน 6 เดือน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (TCA Senior Project Award) ปีที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม Zoom หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล “การศึกษาสมบัติสดและแข็งตัวแล้ว และการหดตัวของมอร์ต้าร์ไม่ชอบน้ำสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ” ทีมนักศึกษา นายกฤษณะ สังข์ศิริ นางสาวจุฑามาศ ทวีสินธุ์ และนางสาวสิริกมล อัศวมั่นคงเจริญ ที่ปรึกษา รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
Read More