admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 3 of 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Congratulations to Petchra Pra Jom Klao Doctoral Scholarship Recipients on their Ph.D. graduations between January 2021 and February 2022 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ บัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
Read More

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( 480 ท่าน) เรื่อง Publication Ethics โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/3ATGLPG ปิดรับรายชื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
Read More

การยื่นผลคะแนน Oxford Online Placement Test เพื่อใช้ผลคะแนนประกอบการพิจารณาการเรียนปรับพื้นฐานหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Read More

ขอความร่วมมือติดตามบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสำรวจ “ภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต” ผ่านระบบออนไลน์ https://kjob.kmutt.ac.th/
Read More

ขอแสดงความยินดี ผู้เข้าประกวดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2565 (ระดับอุดมศึกษา) นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022) (ระดับอุดมศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read More

เอกสารสมัคร **** หมายเหตุ : โปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและลงนามให้เรียบร้อยก่อนนำส่งเอกสารสมัครทุนมายังอีเมล ceadmin@mail.kmutt.ac.th ของภาควิชาฯ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ****
Read More

TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป (For graduated students and others) . คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป . จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 จำนวน 1 รอบสอบ (***รับจำนวนจำกัด***) The test will be administered on March 27, 2022 (**Limited seats**) เวลาสอบ 13.30 – 16.30 น. มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท (Test fee: 800 per person) ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://sola.kmutt.ac.th/tetet/…
Read More

TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา KMUTT (ไม่มีค่าใช้จ่าย) . คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือทำงานในหน่วยงานนานาชาติต่อไป . จัดสอบในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 จำนวน 1 รอบสอบ (***รับจำนวนจำกัด***) เวลาสอบ 13.30 – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet/index.php?q=graduatenormal ระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบทางเว็บไซต์ข้างต้นในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป หมายเหตุ 1) นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์สอบฟรีได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน 2)…
Read More