admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 3 of 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

On August 18,2022 Dr. Julapot Chiravachradej, Head of  Civil Engineering Department and Assistant Professor Dr.Aphinat Ashakul, Director of International program in Civil Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi welcome the delegates from Universitas Kristen Maranatha (Maranatha Christian University), Indonesia. The delegates came to visit and discussion about Project Curriculum Development and Adaptive Learning in Civil Engineering Study at Civil International area, 3Fl. Of Witsawawattana…
Read More

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ฯ และฟังการบรรยายจากวิทยากร ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางอุทกวิทยา รวมถึงได้เข้าใจถึงกระบวนการการเก็บข้อมูลและการพยากรณ์อากาศ เพื่อจะสามารถนำความรู้และข้อมูลภาคสนามที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางวิศวกรรมโยธาต่อไป
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน ดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัคร https://kmutt.me/hlgAsA1 นักศึกษาสามารถส่งไฟล์แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ Portable Document Format (PDF) จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 MB กรุณา Merge & Combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและ อัพโหลดได้ที่ลิงก์รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forms.gle/iQGwBVYDWxLcenzV7 เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่ง: แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร 15-25 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 26 ส.ค. 2565 สัมภาษณ์ 30 ส.ค. 2565 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ 31 ส.ค. 2565 หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Read More

โครงการแรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2565 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จักภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงอาคารเรียน ข้อมูล และสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆนักศึกษาใหม่รวมถึงรุ่นพี่ภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้น้องๆนักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 260 คน และได้จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 2-4 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ บริเวณ อาคารอาคารวิศววัฒนะ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
Read More

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งในสถานที่และออนไลน์ (Hybrid) โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ในการลงทะเบียนเรียนว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา  ซึ่งเป็นมาตรการเว้นระยะห่างและป้องกันจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (โควิด19) โดย ช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรปกติ และในเวลา  10.30 – 12.00น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง SCL 216 (ห้องสโลป600) คณะวิทยาศาสตร์
Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต (Construction Innovations and Future Infrastructures Research Center: CIFIR) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงบูธโดยนำเสนอผลงานวิจัย “การประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ” ภายในงาน Asia Warehouse Show 2022 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (การพัฒนาอาคารคลังสินค้าและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2579) โดยมี รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานการประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ เป็นการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในด้านการประเมิน การตรวจสอบ การทดสอบวัสดุ การทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนการทดสอบโครงสร้างชั้นวางสินค้าและอาคารขนาดเทียบเท่าขนาดจริง (Full Scale Building…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ในการประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า และหัวข้อฉับพลัน จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์นิชาพร ยอดมณี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาการแข่งขันในครั้งนี้
Read More

ให้นักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนหรือจำเป็นต้องเข้ามาปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจชุดตรวจ ATK จากที่พักให้เรียบร้อย แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานการตรวจ ผ่านฟอร์มนี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนวันเข้ามาเรียน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลิงก์สำหรับส่งหลักฐานการตรวจ ATK
Read More

ช่องทางส่งเอกสารมายังภาควิชาฯ หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาทำการส่งเอกสารมายังที่ภาควิชาฯก่อน เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบและคัดเลือกก่อน รับสมัคร 3-15 สิงหาคม 2565 คัดเลือก 1ุ6-18 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อ+เข้าไปกรอกระบบ NEW ACIS 19-22 สิงหาคม 2565
Read More