กิจกรรมภาควิชา Archives - Page 3 of 7 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดประชุมเพื่อการพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน สกว.-มจธ. โดยได้ดำเนินงานภายใต้โครงการของ สกว ภาควิชาฯ จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้หน่วยวิจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในภาควิชา ให้มีทิศทางการดำเนินการที่สอดคล้องกัน เพื่อผลักดันให้ภาควิชาฯ ในระดับหน่วยงาน ให้เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนำในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแผนงานวิจัยของภาควิชาฯ ในการดำเนินงานวิจัยต่อไป จึงได้จัดงานระดมสมองเพื่อพัฒนางานวิจัยของภาควิชาฯ ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ในภาควิชาฯ อาจารย์เครือข่ายร่วมวิจัยของภาควิชาฯ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัย รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มวิจัย ร่วมกันหารือและวางแผนในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งหลังจากการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับข้อมูลต่างๆที่สำคัญเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศต่อๆไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม3 กรุงเทพ
Read More

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก (บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด มหาชน) นำโดยคุณทวีศักดิ์  อัศวชัยวรรณ, คุณรชต ชัชวาลย์, คุณมยุรี รัชตรุ่งโรจน์กุล, และทีมงาน บรรบายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 80 คน ในหัวข้อเรื่อง “ Modern Concrete Technology ” พร้อมกันนี้ยังได้ให้น้องๆนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกจำนวน 3 ฐาน ที่ทางบริษัทได้เตรียมการทดลองให้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง  C04-203
Read More

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังบรรยายในโครงการ “โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษารายวิชา CVE 444 Prestressed Concrete Design  ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้เข้าเยี่ยมชมและรับความรู้เกี่ยวกับระบบการดำเนินงานภายใต้โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองและเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยมี รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
Read More

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม​ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ได้รับเกียรติจาก​ คุณ​กิตติพัฒน์​ ตั้งอิทธิ​นันท์ (Certified Trainer)และ คุณพิชญาภรณ์ มาเจริญ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (TEAM GROUP) ​เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ​ให้แก่น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการนานาชาติ เรื่อง “PTV Viswalk” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง การจราจร และวางแผนการจัดการงานต่างๆทางด้านการจราจร โดยจัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จัดงาน Civil Night 2019 ขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ โดยภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งศิษย์เก่าจนถึงศิษย์รุ่นปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Civil Night ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีและยังเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์ในปัจจุบัน เป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ ภายในงานมีการแสดงมากมายที่นักศึกษาปัจจุบันได้จัดเตรียมไว้ มีพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากตัวแทนศิษย์เก่าและในช่วงท้ายมีการประมูลของ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาภาควิชาฯต่อไป
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาจากบริษัท 27 วิศวกรรมจำกัด 2 ทุน ทุนต้นกล้าโซโนม่า 1 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
Read More

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการ “แรกพบมดโยธา” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดทำโครงการในรูปแบจิตอาสาร่วมกับศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) โดยมีกิจกรรม ซ่อมแซมจักรยานและดูแลจักรยาน ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะรอบสระน้ำ มจธ.บางขุนเทียน ส่วนอีกกลุ่ม ร่วมกันทำความสะอาดข้างหลังอาคารเรียนรวม 5 และทางระบายน้ำ มจธ.บางมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ และรู้จักการช่วยเหลือในรูปแบบจิตอาสา
Read More

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ในการลงทะเบียนเรียนว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ รวมไปถึงคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ไปแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ณ ต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารอาคาร   วิศววัฒนะ 4 ชั้น ห้อง Civil Engineering International Area (CIA) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2562 เรื่อง “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ และสนับสนุน” ณ โรงแรม เอเชีย ชะอำ จังหวัดเพรชบุรี วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานกิจกรรมของภาควิชาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดสัมมนาและชี้แจงการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ และสายสนับสนุน พร้อมทั้งทบทวนและปรับเป้าหมายภารกิจการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรของภาควิชาฯ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯ อีกทั้งเป็นสร้างความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในภาควิชาฯ
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรม BYE NIOR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยในกิจกรรมนี้มีพิธีมอบหมวกวิศวกรแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น56 และมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น59 พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากคณาจารย์จภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแง่คิดในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตภายหลังจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ลานใต้ตึกอาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน
Read More