Browsing: ข่าวสาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ50,000. บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ นายเจตนิพัท์ วงส์อภัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 และนายสนั่น พิรุณจินดา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย
Read More

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่   5 - 6 สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันของภาควิชา ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกรโยธา ได้รู้แนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยให้สมัครตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว ประธานโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และ กล่าวเปิดงาน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนักเรียน นักศึกษาพี่เลี้ยง รวมไปถึงบุคลากร ทั้งสิ้นกว่า 60 คน โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2562
Read More

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ"ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019" (Quality Youths Scholoarship of The Year 2019) ให้แก่ นายศิวกร นามใส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019" เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำงานผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ทาง มสวท.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ. พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีเป็นประธาน ในวันเทคโนโลยีแห่งชาติ 18 ตุลาคม 2562
Read More

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม​ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ได้รับเกียรติจาก​ คุณ​กิตติพัฒน์​ ตั้งอิทธิ​นันท์ (Certified Trainer)และ คุณพิชญาภรณ์ มาเจริญ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (TEAM GROUP) ​เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ​ให้แก่น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการนานาชาติ เรื่อง “PTV Viswalk” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง การจราจร และวางแผนการจัดการงานต่างๆทางด้านการจราจร โดยจัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จัดงาน Civil Night 2019 ขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ โดยภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งศิษย์เก่าจนถึงศิษย์รุ่นปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Civil Night ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีและยังเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์ในปัจจุบัน เป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ ภายในงานมีการแสดงมากมายที่นักศึกษาปัจจุบันได้จัดเตรียมไว้ มีพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากตัวแทนศิษย์เก่าและในช่วงท้ายมีการประมูลของ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาภาควิชาฯต่อไป
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.Goran Arangjelovski ในโอกาสที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 คณาจารย์จาก National University of Civil Engineering ประเทศเวียดนาม เข้าพบปะกับผู้บริหาร ภาควิชา รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้บริหารโครงการนานาชาติ ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล และรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาจากบริษัท 27 วิศวกรรมจำกัด 2 ทุน ทุนต้นกล้าโซโนม่า 1 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 6 คน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่นาย พธนันทน์  วสุวัต นางสาวพนิดา อินทะเรืองสร นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี นายพงศกร ศิริสิงห์อำไพ นางสาวธรรมสรณ์ แก้วไทรหงวน และนายชนะพันธุ์ พิริยดำรงค์ชัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ยิมเนเซียม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
Read More

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ของแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ Best​ of​ The​ Best​ Senior​ Project​ Award หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ โดยมีสมาชิกได้แก่ นายกมลวรรธน์ กิตติโพวานนท์ นายภัควัฒน์ เกิดสุข และนายปุณณชัย  ชวนบุญ  จากการแข่งขันการแข่งขัน โครงการ SSI4YE Senior Project Competition รอบ Best of The Best 2018-2019 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งในรอบสุดท้ายนี้ มีตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบจาก 3 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปที่ก่อสร้างด้วยระบบ PRE-ENGINEERED BUILDING กับระบบ CONVENTIONAL TRUSS 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ชิ้นส่วนและรอยต่อสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างเหล็กขนาดเล็ก Prefabricated Steel for Low-stress Structure 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอเรื่อง ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ…
Read More