Browsing: ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม​ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ได้รับเกียรติจาก​ คุณ​กิตติพัฒน์​ ตั้งอิทธิ​นันท์ (Certified Trainer)และ คุณพิชญาภรณ์ มาเจริญ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (TEAM GROUP) ​เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ​ให้แก่น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการนานาชาติ เรื่อง “PTV Viswalk” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง การจราจร และวางแผนการจัดการงานต่างๆทางด้านการจราจร โดยจัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จัดงาน Civil Night 2019 ขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ โดยภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งศิษย์เก่าจนถึงศิษย์รุ่นปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Civil Night ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีและยังเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์ในปัจจุบัน เป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ ภายในงานมีการแสดงมากมายที่นักศึกษาปัจจุบันได้จัดเตรียมไว้ มีพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากตัวแทนศิษย์เก่าและในช่วงท้ายมีการประมูลของ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาภาควิชาฯต่อไป
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.Goran Arangjelovski ในโอกาสที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 คณาจารย์จาก National University of Civil Engineering ประเทศเวียดนาม เข้าพบปะกับผู้บริหาร ภาควิชา รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้บริหารโครงการนานาชาติ ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล และรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาจากบริษัท 27 วิศวกรรมจำกัด 2 ทุน ทุนต้นกล้าโซโนม่า 1 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 6 คน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่นาย พธนันทน์  วสุวัต นางสาวพนิดา อินทะเรืองสร นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี นายพงศกร ศิริสิงห์อำไพ นางสาวธรรมสรณ์ แก้วไทรหงวน และนายชนะพันธุ์ พิริยดำรงค์ชัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ยิมเนเซียม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
Read More

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ของแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ Best​ of​ The​ Best​ Senior​ Project​ Award หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ โดยมีสมาชิกได้แก่ นายกมลวรรธน์ กิตติโพวานนท์ นายภัควัฒน์ เกิดสุข และนายปุณณชัย  ชวนบุญ  จากการแข่งขันการแข่งขัน โครงการ SSI4YE Senior Project Competition รอบ Best of The Best 2018-2019 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งในรอบสุดท้ายนี้ มีตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบจาก 3 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปที่ก่อสร้างด้วยระบบ PRE-ENGINEERED BUILDING กับระบบ CONVENTIONAL TRUSS 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ชิ้นส่วนและรอยต่อสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างเหล็กขนาดเล็ก Prefabricated Steel for Low-stress Structure 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอเรื่อง ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ…
Read More

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการ “แรกพบมดโยธา” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดทำโครงการในรูปแบจิตอาสาร่วมกับศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) โดยมีกิจกรรม ซ่อมแซมจักรยานและดูแลจักรยาน ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะรอบสระน้ำ มจธ.บางขุนเทียน ส่วนอีกกลุ่ม ร่วมกันทำความสะอาดข้างหลังอาคารเรียนรวม 5 และทางระบายน้ำ มจธ.บางมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ และรู้จักการช่วยเหลือในรูปแบบจิตอาสา
Read More

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ในการลงทะเบียนเรียนว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ รวมไปถึงคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ไปแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ณ ต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารอาคาร   วิศววัฒนะ 4 ชั้น ห้อง Civil Engineering International Area (CIA) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2562 เรื่อง “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ และสนับสนุน” ณ โรงแรม เอเชีย ชะอำ จังหวัดเพรชบุรี วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานกิจกรรมของภาควิชาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดสัมมนาและชี้แจงการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ และสายสนับสนุน พร้อมทั้งทบทวนและปรับเป้าหมายภารกิจการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรของภาควิชาฯ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯ อีกทั้งเป็นสร้างความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในภาควิชาฯ
Read More